سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-14

عنوان : ( تاثیر تغییر نسبت متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوائل شیرواری در جیره های بر پایه پودرماهی )

نویسندگان: روشنک جعفری جعفرپور , محسن دانش مسگران , علیرضا هروی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر نسبت های مختلف متیونین به کل اسیدهای آمینه، در جیره های غذائی بر مبنای پودر ماهی، بر ویژگی های تولیدی و عملکردی گاوهای هلشتاین در ابتدای زایش، آزمایشی طراحی شد . ابتدا پروفیل اسیدهای آمینه 16 %) و با نسبت های / اجزای خوراکی جیره تعیین شده و پس از آن 2 جیره با محتوای نیتروژن برابر ( پروتئین خام = 7 0، متیونین به کل اسیدهای آمینه ) /054= 0 و جیره 2 / مختلف متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره (جیره 1= با نسبت 062 طراحی شد . جیره ه ا به 16 گاو هلشتاین ابتدای زایش ، با استفاده از طرح کاملا تصاد فی تکرار شده در زمان، به مدت 7 عملکرد شیر و عملکرد ترکیبات شیر، رکورد برداری شدند . ،(DMI) هفته اعمال شد . مصرف روزانه ماده خشک گاوهای مصرف کننده از تیمار حاوی نسبت متیونین بالاتر، میزان مصرف ماده خشک روزانه کمتری نسبت به گروه با وجود معنی دار نبودن تولید شیر در بین تیمارها، .(P= 21 کیلوگرم در روز ) ( 0.041 / 20 در مقابل 04 / دیگر داشتند ( 32 37 در مقابل / اما گاوهای مصرف کننده از تیمار اول، از نظر عددی عملکرد بهتری نسبت به سایر گاوها داشتند ( 69 36/99 کیلوگرم در روز ). در نتیجه بازدهی مصرف خوراک در گاوهایی که تیمار حاوی نس بت متیونین بالاتر بر آنها 1). محتوای / 1در مقابل 76 / اعمال شده بود، نسبت به گاوهای تغذیه شده با نسبت متیونین پائین تر، بالاتر بود ( 86 ترکیبات شیر اختلاف معنی داری در بین تیمار ها ندا شت و 2 تیمار تقریبا دارای عملکرد ی مشابه بودند . نتایج این آزمایش تشان داد گاوها ی تغذیه شده با نسبت بالاتر متیونین به کل اسیدهای آمینه در جیره های بر مبنای پودر ماهی، بازدهی مطلوب تری نسبت به سایر گاوها داشتند.

کلمات کلیدی

اسیدهای آمینه. متیونین. شیر. نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005424,
author = {جعفری جعفرپور, روشنک and دانش مسگران, محسن and هروی موسوی, علیرضا},
title = {تاثیر تغییر نسبت متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوائل شیرواری در جیره های بر پایه پودرماهی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {اسیدهای آمینه. متیونین. شیر. نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تغییر نسبت متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوائل شیرواری در جیره های بر پایه پودرماهی
%A جعفری جعفرپور, روشنک
%A دانش مسگران, محسن
%A هروی موسوی, علیرضا
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]