علوم کشاورزی ایران, دوره (29), شماره (2), سال (1998-4) , صفحات (335-343)

عنوان : ( اثرات فیزیو لوژیکی کلرید امونیوم , کلرید پتاسیم و کلرید امونیوم+کلرید پتاسیم بر الکترولیتها,PH خون و میزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد )

نویسندگان: جواد آرشامی , علی رضا حسابی نامقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

560 قطعه جوجه گوشتی نر و ماده در قالب طرح کاملا تصادفی

کلمات کلیدی

, کلرید آمونیوم, کلرید پتا سیم, تنش حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005437,
author = {آرشامی, جواد and حسابی نامقی, علی رضا},
title = {اثرات فیزیو لوژیکی کلرید امونیوم , کلرید پتاسیم و کلرید امونیوم+کلرید پتاسیم بر الکترولیتها,PH خون و میزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {1998},
volume = {29},
number = {2},
month = {April},
issn = {5652-1017},
pages = {335--343},
numpages = {8},
keywords = {کلرید آمونیوم، کلرید پتا سیم، تنش حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات فیزیو لوژیکی کلرید امونیوم , کلرید پتاسیم و کلرید امونیوم+کلرید پتاسیم بر الکترولیتها,PH خون و میزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد
%A آرشامی, جواد
%A حسابی نامقی, علی رضا
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 1998

[Download]