علوم و صنایع کشاورزی, دوره (7), شماره (1), سال (1993-4) , صفحات (35-44)

عنوان : ( بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه حاوی گوسیپول بر خصوصیات منی و هورمون تستوسترون در گوسفند. )

نویسندگان: جواد آرشامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات رژیم غذایی حاوی گوسیپول بر پارامترهای منی و تستسترون در قوچ مورد مطاله قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, کنجاله پنبه دانه, گوسیپول, هورمون تستسترون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005442,
author = {آرشامی, جواد},
title = {بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه حاوی گوسیپول بر خصوصیات منی و هورمون تستوسترون در گوسفند.},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1993},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {35--44},
numpages = {9},
keywords = {کنجاله پنبه دانه، گوسیپول، هورمون تستسترون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه حاوی گوسیپول بر خصوصیات منی و هورمون تستوسترون در گوسفند.
%A آرشامی, جواد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1993

[Download]