علوم و صنایع کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (1994-4) , صفحات (79-91)

عنوان : ( بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک گوسیپول بر بافت بیضه قوچ. )

نویسندگان: جواد آرشامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین اثرات بالقوه گوسیپول موجود در کنجاله پنبه دانه بر بافت بیضه

کلمات کلیدی

, گوسیپول, بیضه قوچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005443,
author = {آرشامی, جواد},
title = {بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک گوسیپول بر بافت بیضه قوچ.},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1994},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {79--91},
numpages = {12},
keywords = {گوسیپول، بیضه قوچ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک گوسیپول بر بافت بیضه قوچ.
%A آرشامی, جواد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1994

[Download]