دانش و توسعه, دوره (15), شماره (22), سال (2008-4) , صفحات (169-199)

عنوان : measuring private sector satisfaction from economic management of public sector ( سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش خصوصی در فرآیند تامین معاش خود به دنبال نفع شخصی خویش است. طبیعی است او می تواند در مسیر هدف خصوصی خود و یا هدف اجتماعی جامعه نیز گام بردارد. با فرض ثبات بقیه موارد؛ انتخاب هر یک از این دو حالت، تابع میزان سودی است که می تواند از محیط مدیریت اقتصادی دولت ساخته کسب کند. بنا به فرض، دولت بر تامین منافع جامعه و بخش خصوصی بر تامین منافع خود تکیه دارند. اگر دولت بخواهد بخش خصوصی انتخاب اجتماعی را بر انتخاب خصوصی ارجح بداند باید فضای مدیریت اقتصادی جامعه را برای آن مناسب سازی کند. این تحقیق پس از بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و سرانجام از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات ،اقتصادی ـ اجتماعی،دولت از بخش خصوصی را در ابعاد مصرف، تولید و سرمایه گذاری معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه‌افزا)که از متن قانون اساسی استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح‌گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه‌افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نشان می دهد دولت در شرایطی که توقع همراهی بخش خصوصی در کاهش یا حل مشکلات اجتماعی (اشتغال، رشد و ترازپرداخت ها) را دارد؛ تا چه حد در تامین ابعاد مختلف انتظارات بخش خصوصی موفق بوده است و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.

کلمات کلیدی

, بخش خصوصی, امنیت اقتصادی, دولت, قانون اساسی, بخش رضایتمندی, مدیریت اقتصادی, حقوق اقتصادی, توسعه اقتصادی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005460,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {measuring private sector satisfaction from economic management of public sector},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
volume = {15},
number = {22},
month = {April},
issn = {2008-1456},
pages = {169--199},
numpages = {30},
keywords = {بخش خصوصی- امنیت اقتصادی- دولت- قانون اساسی- بخش رضایتمندی- مدیریت اقتصادی- حقوق اقتصادی- توسعه اقتصادی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T measuring private sector satisfaction from economic management of public sector
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]