صنعت و کارآفرینی, شماره (30), سال (2008-8)

عنوان : ( بررسی نقش آموزش در بهبود بهره وری )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نقش آموزش در بهبود بهره وری

کلمات کلیدی

آموزش بهره وری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005466,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {بررسی نقش آموزش در بهبود بهره وری},
journal = {صنعت و کارآفرینی},
year = {2008},
number = {30},
month = {August},
issn = {2006-6555},
keywords = {آموزش بهره وری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش آموزش در بهبود بهره وری
%A کاظمی, مصطفی
%J صنعت و کارآفرینی
%@ 2006-6555
%D 2008

[Download]