دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک خارلته )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , رضا قربانی , محمدحسن راشدمحصل , حسین صادقی نامقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خارلته به عنوان یکی از مهمترین علفهای هرز دنیا با قابلیت رقا بتی بسیار زیاد در مناطق مختلف و با شرایط آب و هوایی متنوع رشد می کند و کنترل آن به خاطر سیستم خاص ریشه و نفوذ آن به اعماق خاک و فرم ساقه و برگها، بسیار مشکل است. عدم موفقیت روشهای رایج برای کنترل این علف هرز متخصصین را ترغیب به تلاش برای جایگزینی راهکارهای مناسبی برای کنترل آن نموده است. در همین راستا و با علم به اینکه ایران به لحاظ تنوع شرایط اقلیمی و تنوع گونه های گیاهی و جانوری و بخصوص حشرات، مورد توجه متخصصین کنترل بیولوژیک در دنیا قرار گرفته است، بررسیهایی به منظور جمع آوری ، شناسایی، پراکندگی، فراوانی، بیولوژی، سیکل زندگی و دامنه میزبانی تعدادی از حشرات با رژیم غذایی گیاهخواری که روی کنترل گیاه هرز خارلته در استان خراسان شمالی فعال هستند ازسال 1385 شروع شده است. نتیجه بررسیها تا امروز جمع آوری و شناسایی دوازده گونه از شاخه بند پایان شامل یک گونه کنه گیاهخوار و یازده گونه متعلق به راسته های Coleoptera خانواده های Chrisomelidae, Curculionidae و راسته Lepidoptera خانواده هایNymphalidae , و Noctuidae میباشند.در میان گونه های شناسائی شده فوق الذکر چهار گونه که بیشترین فراوانی را دررویشگاه های مختلف خارلته دراستان خراسان شمالی داشتند و نوید بخش آینده ای روشن برای استفاده از آنها در کنترل بیولوژیکی خارلته در ایران می باشند مورد بحث قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک, خارلته, حشرات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005515,
author = {اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and راشدمحصل, محمدحسن and صادقی نامقی, حسین},
title = {معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک خارلته},
booktitle = {دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک، خارلته، حشرات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک خارلته
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A صادقی نامقی, حسین
%J دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران
%D 2008

[Download]