دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( تاثیر رژیم های غذایی بر اسپورزایی، جوانه زنی و تحمل به خشکی اسپور های Fusarium oxysporum ایزوله 507 عامل کنترل میکروبی گل جالیز مصری )

نویسندگان: ایوب فصاحت , منصور منتظری , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال 1385، در یک مزرعه گوجه‌فرنگی در گلپایگان، یک ایزوله‌ بیماری‌زا از Fusarium oxysporum به شماره 507 از گل‌جالیز Orobanche aegyptiaca جداسازی ‌شده و اسپورزایی آن در یک محیط مایع نیمه تعریف شده با نسبت‌های کربن به نیتروژن 5:1، 15،1 و 40:1 ارزیابی گردید. همچنین تاثیر شستشوی اسپورهای این قارچ با آب مقطر، گلوکز، ساکارز، سوربیتول و تری‌هالوز روی میزان جوانه‌زنی، رشد لوله تندشی و تحمل به خشکی آنها بررسی شد. نتایج نشان داد که این ایزوله در محیط نیمه تعریف شده با نسبت کربن به نیتروژن 5:1 بطور معنی‌داری بیش از سایر نسبت‌ها آنها تولید اسپور نمود. شستشوی اسپورها با قندهای یاد شده در قیاس با آب مقطر، پیش از خشکی ودر مقاطع زمانی دوره‌های خشکی 2 تا 4 هفته‌ای ، تاثیر مثبتی روی میزان جوانه‌زنی و رشد طولی لوله تندشی این قارچ نداشت.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک, بیوهربیساید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005518,
author = {فصاحت, ایوب and منصور منتظری and قربانی, رضا},
title = {تاثیر رژیم های غذایی بر اسپورزایی، جوانه زنی و تحمل به خشکی اسپور های Fusarium oxysporum ایزوله 507 عامل کنترل میکروبی گل جالیز مصری},
booktitle = {دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک، بیوهربیساید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر رژیم های غذایی بر اسپورزایی، جوانه زنی و تحمل به خشکی اسپور های Fusarium oxysporum ایزوله 507 عامل کنترل میکروبی گل جالیز مصری
%A فصاحت, ایوب
%A منصور منتظری
%A قربانی, رضا
%J دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران
%D 2008

[Download]