اولین کنفرانس سراسری مهندسی هوا فضا , 1996-12-31

عنوان : ( تعمییر و نگهداری اجزاء مکانیکی هواپیما و زمان باز رسی با استفاده از داده های آماری )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005552,
author = {فرهنگ دوست, خلیل},
title = {تعمییر و نگهداری اجزاء مکانیکی هواپیما و زمان باز رسی با استفاده از داده های آماری},
booktitle = {اولین کنفرانس سراسری مهندسی هوا فضا},
year = {1996},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعمییر و نگهداری اجزاء مکانیکی هواپیما و زمان باز رسی با استفاده از داده های آماری
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J اولین کنفرانس سراسری مهندسی هوا فضا
%D 1996

[Download]