سیزدهمین کنگره دامپزشگی ایران , 2004-02-24

عنوان : ( اثرات استفاده از روش آوسینک-سیدر در گیرایی تلقیح، سطوح پروژسترون خون و شیر، میزان پروئین تام خون، آلبومین خون و شیر در روز 5 بعد از تلقیح در گاو هلشتاین )

نویسندگان: امیرهوشنگ فلاح راد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005590,
author = {فلاح راد, امیرهوشنگ},
title = {اثرات استفاده از روش آوسینک-سیدر در گیرایی تلقیح، سطوح پروژسترون خون و شیر، میزان پروئین تام خون، آلبومین خون و شیر در روز 5 بعد از تلقیح در گاو هلشتاین},
booktitle = {سیزدهمین کنگره دامپزشگی ایران},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات استفاده از روش آوسینک-سیدر در گیرایی تلقیح، سطوح پروژسترون خون و شیر، میزان پروئین تام خون، آلبومین خون و شیر در روز 5 بعد از تلقیح در گاو هلشتاین
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%J سیزدهمین کنگره دامپزشگی ایران
%D 2004

[Download]