شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک , 2008-05-13

عنوان : ( تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پروژه حاضر، تعیین تغییر در پارامتر‌های مکانیکی و میزان خرابی ماده بر اثر اعمال آزمون خستگی چرخشی‌خمشی روی نمونه‌های استاندارد است. معیار‌هایی برای تعیین خرابی ماده پیشنهاد شده است. تاثیر خستگی چرخشی‌خمشی روی پارامتر‌های مکانیکی- استحکام تسلیم، استحکام نهایی، کاهش سطح مقطع و افزایش طول- نمونه‌های استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور نمونه‌ها تحت آزمون خستگی در بار‌گذاری‌های متفاوت قرار می‌گیرند، به گونه‌ای که هیچ نمونه‌ای به سیکل شکست خود نرسد، یعنی آزمون خستگی هر نمونه تحت بار خاص قبل از این‌که به شکست بیانجامد متوقف می‌شود. سپس این نمونه‌ها تحت آزمون کشش قرار می‌گیرند و پارامتر‌های مکانیکی برای هر نمونه تعیین می‌شوند و با داده‌های حاصل از نمونه‌ای که بدون انجام آزمون خستگی، مستقیما آزمون کشش روی آن انجام شده است، مقایسه می‌شوند. هر‌یک از این پارامتر‌ها می‌تواند به عنوان مشخصه‌ای برای تعیین خرابی ماده بر اثر آزمون خستگی در نظر گرفته شوند. همچنین توابعی برای تخمین پارامتر‌های مکانیکی تعریف می‌گردند. با توجه به بررسی‌های به عمل‌آمده، پارامتر استحکام نهایی در مقایسه با پارامتر‌های دیگر از حساسیت بیشتری نسبت به آزمون خستگی بر‌خوردار است که خود می‌تواند شاخصی معتبر برای بررسی خرابی قطعه باشد. کلمات کلیدی: خستگی چرخشی‌خمشی- استحکام تسلیم- استحکام نهایی- کاهش سطح مقطع- افزایش طول

کلمات کلیدی

تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005637,
author = {فرهنگ دوست, خلیل},
title = {تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک
%D 2008

[Download]