کنفرانس بین المللی شیمی و صنعت , 2004-01-01

Title : ( Sono-sorption of pollutant.. )

Authors: Mohammad Hassan Entezari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

There are some heavy metals..

There are some heavy metals..

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005640,
author = {Entezari, Mohammad Hassan},
title = {Sono-sorption of pollutant..},
booktitle = {کنفرانس بین المللی شیمی و صنعت},
year = {2004},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Sono-sorption of pollutant..
%A Entezari, Mohammad Hassan
%J کنفرانس بین المللی شیمی و صنعت
%D 2004

[Download]