هشتمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران , 2005-11-18

Title : ( Sonochemistry from sonoluminescence.. )

Authors: Mohammad Hassan Entezari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Understanding and ..

Understanding and ..

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005644,
author = {Entezari, Mohammad Hassan},
title = {Sonochemistry from sonoluminescence..},
booktitle = {هشتمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران},
year = {2005},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Sonochemistry from sonoluminescence..
%A Entezari, Mohammad Hassan
%J هشتمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
%D 2005

[Download]