شیمی و محیط زیست , 2005-09-27

Title : Ultrasound and Resine ( Ultrasound and Resine )

Authors: Mohammad Hassan Entezari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Fixation of heavy metal...

Fixation of heavy metal...

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005650,
author = {Entezari, Mohammad Hassan},
title = {Ultrasound and Resine},
booktitle = {شیمی و محیط زیست},
year = {2005},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Ultrasound and Resine
%A Entezari, Mohammad Hassan
%J شیمی و محیط زیست
%D 2005

[Download]