Amirkabir-امیرکبیر, دوره (19), شماره (68), سال (2008-4) , صفحات (9-17)

عنوان : ( ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودر خاک سنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , مهدی هادیزاده بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر ترکیب میکروسیلیس و مواد افزودنی مبایساز و پودرسنگ بر دوام بتن مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین منظور تعداد زیادی نمونه های بتنی با ابعاد 15*15*15 سانتیمتر مطابق با روش B استاندارد ASTM C666 تحت آزمون یخبندان- ذوب یخ قرار گرفت. مقاومت فشاری نمونه ها در ابتدا و پس از 150 چرخه یخبندان-ذوب یخ اندازه گیری شد و میزان افت مقاومتی آنها مقایسه گردید. همچنین وزن نمونه ها در ابتدا و پس از 36 ،80 ،120 ، 150 و 300 چرخه اندازه گیری و میزان افت وزن نمونه های مختلف مقایسه شد. نتایج حاصل نشان می دهد که نمونه های معمولی موجود در صنعت بتن دوام نامطلوبی داشته و برای شرایط جوی سرد و یخبندان مناسب نیستند. پودر سنگ هم در افزایش مقاومت بتن و هم در افزایش مقاومت در برابر یخبندان اثر مطلوب و موثری دارد. مواد میکروسیلیس و مبایساز در افزایش مقاومت بتن در برابر یخبندان موثرند و در صورت استفاده همزمان از این مواد می توان دوام نسبتاً خوبی برای شرایط یخبندان فراهم آورد. با دوام ترین نمونه ها آنهایی هستند که هر سه ماده میکروسیلیس، مبایساز و پودرسنگ را دارا می باشند. لیکن اثر پودرسنگ در هر مخلوطی که شامل ماده مبایساز است قابل توجه نمی باشد. همچنین ترکیب میکروسیلیس و پودر سنگ باعث افزایش دوام در حد بالایی می گردد.

کلمات کلیدی

, پودر سنگ, چرخه های یخبندان- ذوب, دوام بتن, میکروسیلیس, مبایساز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005667,
author = {اصفهانی, محمدرضا and هادیزاده بزاز, مهدی},
title = {ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودر خاک سنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان},
journal = {Amirkabir-امیرکبیر},
year = {2008},
volume = {19},
number = {68},
month = {April},
issn = {1015-0951},
pages = {9--17},
numpages = {8},
keywords = {پودر سنگ، چرخه های یخبندان- ذوب، دوام بتن، میکروسیلیس، مبایساز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودر خاک سنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان
%A اصفهانی, محمدرضا
%A هادیزاده بزاز, مهدی
%J Amirkabir-امیرکبیر
%@ 1015-0951
%D 2008

[Download]