علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (21), شماره (3), سال (2008-8) , صفحات (243-250)

عنوان : ( تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای )

نویسندگان: مهدی نکومنش , حسن عربی , نجابت , امامی , غلامحسین ظهوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای

کلمات کلیدی

, مزو متخلخل, MCM-41 کروی, MCM-41 میله ای, نگهدارنده, نانو اکسترودر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005677,
author = {مهدی نکومنش and حسن عربی and نجابت and امامی and ظهوری, غلامحسین},
title = {تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {2008},
volume = {21},
number = {3},
month = {August},
issn = {1016-3255},
pages = {243--250},
numpages = {7},
keywords = {مزو متخلخل; MCM-41 کروی; MCM-41 میله ای; نگهدارنده; نانو اکسترودر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای
%A مهدی نکومنش
%A حسن عربی
%A نجابت
%A امامی
%A ظهوری, غلامحسین
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 2008

[Download]