پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-27

عنوان : ( تشخیص تیلریا آنولاتا در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تیلریوز یکی از بیماریهای مهم خونی گاوهای شیری ایران می باشد و هرساله سبب خسارات زیادی در صنعت دامپروری کشور می شود . از آنجاییکه امروزه استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بعنوان یک روش دقیق در تشخیص بیماریهای مختلف دامی استفاده می شود در این مطالعه سعی گردید امکان تشخیص تیلریا آنولاتا در کاوهای واجد و فاقد علائم بیماری تیلریوز با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد مطالعه قرارگیرد . بهمین دلیل طی فصل بهار وتابستان 1358 ، 35 نمونه خون از گاوهای بیمار و مشکوک به تیلریوز ، از مناطق مختلف شهرستان مشهد جمع آوری گردید. ابتدا نسبت به استخراج دی ان آ از نمونه های خون با استفاده از کیت تجاری تهیه شده از شرکت سینا ژن اقدام شد. تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تعیین تیلریا آنولاتا بااستفاده ازدو پرایمر اختصاصی طراحی شده انجام گرفت. در این مطالعه، 10 نمونه خون تهیه شده از گاوهای واجد علائم با لینی که قبلا در کسترش خون آنها تیلریا آنولاتا مشاهده شده بود توسط تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز) نیز تشخیص داده شدند . از 25 نمونه خون گاوهای مشکوک به تیلریوز ، 8 نمونه مثبت و 17 نمونه دیگر منفی تشخیص داده شدند . با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از پرایمر طراحی شده می تواند جهت تشخیص قطعی تیلریوز گاوی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تیلریوز, گاو, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005682,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {تشخیص تیلریا آنولاتا در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تیلریوز، گاو، PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص تیلریا آنولاتا در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش
%A رزمی, غلامرضا
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]