دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعا ت بیوسیتماتیک جوندگان ایران , 2008-02-06

عنوان : ( بررسی وضعیت آلودگی کرمهای دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : باتوجه به اهمیت زئونوتیک آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موش آزمایشگاهی، 100عدد موش آزمایشگاهی از نظر میزان آلودگی به کرمهای گوارشی موردبررسی قرار گرفتند. پس از کالبد گشایی موشها نسبت به جمع آوری کرمها پس از برداشت محتویات روده ها اقدام شد .کرمهای جمع آوری شده بر مبنای خصوصیات مورفولوژیک تشخیص داده شدند. در این مطالعه به تفکیک میزان شیوع آلودگی کرمها در موشهای آزمایشگاهی به ترتیب : (54%) سیفاسیا ابولاتا و (25%) آسپیکولاریس تتراپترا و (13%) سستود هایمنولیپس دیمنیوتا مشاهده گردید. چون امکان انتقال بعضی از این آلودگیها به انسان وجود دارد لازم است موش ها قبل از استفاده در پروژه های تحقیقاتی از نظر آلودگی به این کرم ها مورد آزمایش قرار گیرند. درصورت آلودگی نسبت به درمان دارویی آنها اقدام شود

کلمات کلیدی

, جوندگان , کرم, موش آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005689,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی وضعیت آلودگی کرمهای دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی},
booktitle = {دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعا ت بیوسیتماتیک جوندگان ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوندگان ، کرم، موش آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت آلودگی کرمهای دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی
%A رزمی, غلامرضا
%J دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعا ت بیوسیتماتیک جوندگان ایران
%D 2008

[Download]