تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (1), شماره (1), سال (2007-6) , صفحات (11-23)

عنوان : ( چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی , اشرف محمد یاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تفکّر انتقادی مدیران و رابطۀ‌ آن با مدیریت تغییر سازمانی آنان صورت پذیرفته است. جامعۀ آماری کلیّۀ مدیران گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بوده اند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای جمع‌آوری اطّلاعات از دو پرسشنامۀ آزمون تفکّر انتقادی واتسون ـ گلیزر و پرسشنامۀ مدیریت تغییر استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند بین تفکّر انتقادی مدیران و مدیریت تغییر آنان رابطۀ مستقیم و معنا‌داری وجود دارد. از سوی دیگر، بین توانایی مدیریت تغییر مدیران برحسب سنواتِ خدمتِ آنان تفاوت معنا‌داری وجود دارد، بدین نحو که مدیران دارای سنوات خدمت کمتر از ده سال نسبت به مدیران دارای سابقۀ خدمت 10 تا 20 و بالاتر، توانایی مدیریت تغییرِ بیشتری دارند.

کلمات کلیدی

, تفکّر انتقادی, مدیریت, مدیریت تغییر, مدیریت آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005694,
author = {شعبانی ورکی, بختیار and اشرف محمد یاری},
title = {چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد},
journal = {تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2007},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-8531},
pages = {11--23},
numpages = {12},
keywords = {تفکّر انتقادی، مدیریت، مدیریت تغییر، مدیریت آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A اشرف محمد یاری
%J تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 1735-8531
%D 2007

[Download]