انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران , 2005-08-29

عنوان : Removal of Lead and .... ( Removal of Lead and .... )

نویسندگان: غلامحسین ظهوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005713,
author = {ظهوری, غلامحسین},
title = {Removal of Lead and ....},
booktitle = {انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2005},
location = {بیرجند, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Removal of Lead and ....
%A ظهوری, غلامحسین
%J انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران
%D 2005

[Download]