مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, سال (2008-8)

عنوان : ( بهبود روش رد یابی چند ترک همزمان در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر )

نویسندگان: مهدی راغبی , انوشیروان فرشیدیان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش تحلیلی دینامیکی، جهت تعیین موقعیت و اندازه چند ترک همزمان ایجاد شده در تیر اویلر- برنولی ارائه شده است. با توجه به تغییر رفتار دینامیکی سازه در اثر وجود ترک و به کمک مدلسازی ترک با یک فنر پیچشی، فرکانسهای طبیعی تیر ترکدار به کمک روش ماتریس انتقال محاسبه شده است. سپس رابطه ای خطی میان تغییرات فرکانسی ارتعاشات تیر و پارامتر وجود ترک بدست آمده است. برای حل این رابطه خطی از آنجاییکه تعداد معادلات و مجهولات مسأله برابر نیستند از روشی موسوم به روش معکوس ساختگی استفاده شده است. جهت بیان کاربرد و دقت روش مذکور نتایج تحلیل یک تیر دو سر مفصل دارای دو ترک عرضی همزمان که نتایج آن در مراجع دیگر نیز گزارش شده است، ارائه خواهد شد. با مقایسه نتایج بدست آمده از این روش با مقادیر واقعی و نتایج مراجع دیگر، میتوان به برتری روش ارائه شده از لحاظ سرعت و دقت در ردیابی ترک پی برد.

کلمات کلیدی

, روش ماتریس انتقال, ردیابی ترکها, مدلسازی ارتعاشی تیر ترکدار, تست غیر مخرب ترکها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005724,
author = {راغبی, مهدی and فرشیدیان فر, انوشیروان},
title = {بهبود روش رد یابی چند ترک همزمان در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2008},
month = {August},
issn = {1605-9727},
keywords = {روش ماتریس انتقال، ردیابی ترکها، مدلسازی ارتعاشی تیر ترکدار، تست غیر مخرب ترکها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود روش رد یابی چند ترک همزمان در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر
%A راغبی, مهدی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2008

[Download]