دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (20), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (91-101)

عنوان : ( مطالعه رفتار ترمودینامیکی و فیزیکی سرب در سیستم Al-Pb تهیه شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی )

نویسندگان: محمدتقی حامدموسویان , حامدرضا سیدحسین زاده اردبیلی , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق پودرهای سرب و آلومینیوم (25 % درصد وزنی سرب) توسط دستگاه آسیای گلوله ای ماهواره ای به صورت مکانیکی آلیاژ سازی شدند. سپس پودر به دست آمده با میکروسکوپ الکترونی روبشی وآنالیز EDS مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی خواص حرارتی، آزمایشات DSC بر روی نمونه ها انجام گرفت و تغییرات نقطه ذوب سرب در اثر آسیاکاری بررسی گردید. همچنین به بررسی اثر آسیاکاری بر میزان انحلال سرب در آلومینیوم و تغییرات نقطه ذوب سرب در اثر ریز شدن ذرات پرداخته شد. نتایج بدست آمده از بررسی خواص حرارتی، انحلال غیر تعادلی سرب در آلومینیوم و کاهش نقطه ذوب آن در اثر آسیاکاری را نشان داد. به طوریکه نقطه ذوب سرب از 25/327 درجه سانتیگراد در نمونه آسیا نشده به 316 درجه سانتیگراد در نمونه 48 ساعت آسیاکاری شده کاهش یافته و از طرفی میزان سرب حل شده در زمینه آلومینیوم از 65/0 درصد وزنی برای نمونه 5 ساعت آسیاکاری شده به 89/0 درصد وزنی در نمونه 48 ساعت آسیاکاری شده رسید.

کلمات کلیدی

, سیستمAl-Pb , آلیاژ سازی مکانیکی, آنالیز حرارتی, نقطه ذوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005751,
author = {حامدموسویان, محمدتقی and سیدحسین زاده اردبیلی, حامدرضا and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {مطالعه رفتار ترمودینامیکی و فیزیکی سرب در سیستم Al-Pb تهیه شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2008},
volume = {20},
number = {1},
month = {August},
issn = {1028-3080},
pages = {91--101},
numpages = {10},
keywords = {سیستمAl-Pb ،آلیاژ سازی مکانیکی، آنالیز حرارتی، نقطه ذوب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه رفتار ترمودینامیکی و فیزیکی سرب در سیستم Al-Pb تهیه شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A سیدحسین زاده اردبیلی, حامدرضا
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2008

[Download]