دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران , 2006-11-14

عنوان : ( بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط )

نویسندگان: مصطفی میرجلیلی , جلیل وحدتی خاکی , محمدتقی حامدموسویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنگامی که ذرات مواد تا ابعاد نانومتری ریز می شوند، به علت بالارفتن نسبت سطح به حجم در آنها، خواص فیزیکی و مکانیکی جالب و غیر منتظره ای از خود نشان می دهند. افزایش استحکام مکانیکی، تغییر نقطه ذوب، افزایش ضریب نفوذ، بالا رفتن گرمای ویژه و مقاومت الکتریکی از آن جمله اند. در این مطالعه ضمن مقایسه مدل های متعدد پیش بینی نقطه ذوب نانوذرات، با بررسی ساختار اتمی نانوذرات و روابط آماری حاکم بر آنها به ارایه یک مدل جدید بر اساس محاسبه عدد کوئوردیناسیون متوسط می پردازیم. مقایسه نتایج حاصل از این مدل با نتایج تجربی سرب، نشان می دهد مدل حاضر از موفقیت و انطباق بهتری نسبت به مدل های مورد بررسی دیگر برخوردار می باشد. با توجه به نتایج حاصل از این مدل و برخی مدل های موجود دیگر، چنین استنباط می شود که در عناصر با ساختار کریستالی یکسان، با افزایش شعاع اتمی، وابستگی نقطه ذوب به اندازه ذرات شدیدتر می گردد.

کلمات کلیدی

, نانوذرات, نقطه ذوب, عدد کوئوردیناسیون, خوشه اتمی, نانوساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005763,
author = {میرجلیلی, مصطفی and وحدتی خاکی, جلیل and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط},
booktitle = {دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نانوذرات، نقطه ذوب، عدد کوئوردیناسیون، خوشه اتمی، نانوساختار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط
%A میرجلیلی, مصطفی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران
%D 2006

[Download]