یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2006-11-28

عنوان : ( بررسی تجربی اثر قطر، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته )

نویسندگان: آرش زردست , سیدحسین نوعی باغبان , علی کیانی فر , سیداحسان شکیب , سید محمدتقی حامدموسویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، اثر قطر درونی لوله و نسبت پر شدن (F.R) بر عملکرد گرمایی پایدار ترموسیفون دوفازی بسته در گستره دمای مختلف، با سیال عامل آب به طور تجربی بررسی شده است. در آزمایش انجام شده از سه ترموسیفون با قطرهای 14، 20 و 26 میلیمتر از جنس مس با نسبت پر شدن 15% ، 30% ، 50% و 80% استفاده شده است. گستره دمایی با توجه به شرایط استفاده از ترموسیفون جهت بازیافت انرژی در شرایط دمایی آبگرمکن های خورشیدی تعیین شد. آزمایش در سه توان ورودی 100، 200 و 350 وات انجام شد. نتایج نشان می دهد که برای هر لوله، نسبت پر شدن بهینه تغییر می کند. بیشترین نرخ انتقال حرارت در برای ترموسیفون های 20 و 26 میلیمتر در نسبت پر شدن 30% و 50% و برای ترموسیفون 14 میلیمتر در نسبت پر شدن 15% ، 30% به دست آمد. در نهایت تغییرات نرخ انتقال حرارت نسبت به اختلاف دمای میانگین، بین تبخیرکننده و چگالنده در نسبت پر شدن بررسی شد. نتایج به دست آمده می تواند در مطالعات بهینه سازی و طراحی لوله ترموسیفون مسی با سیال عامل آب مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ترموسیفون دو فازی بسته, نسبت پر شدن, قطر, توان ورودی, عملکرد حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005766,
author = {آرش زردست and نوعی باغبان, سیدحسین and کیانی فر, علی and سیداحسان شکیب and حامدموسویان, سید محمدتقی},
title = {بررسی تجربی اثر قطر، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترموسیفون دو فازی بسته- نسبت پر شدن- قطر- توان ورودی- عملکرد حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی اثر قطر، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته
%A آرش زردست
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A کیانی فر, علی
%A سیداحسان شکیب
%A حامدموسویان, سید محمدتقی
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2006

[Download]