اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , 2007-05-15

عنوان : ( حذف کروم از محلول های آبی به کمک ضایعات کشاورزی )

نویسندگان: محمدتقی حامدموسویان , ایمانه خزائی , مجید علی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی حذف کروم از محلول های آبی توسط خاک اره، خاک اره فعال شده و کربن فعال پرداخته است. اثر پارامترهای مختلفی نظیرpH ، دما، غلظت اولیه، اندازه ذرات، مقدار جاذب، سرعت هم زدن و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حذف کروم وابسته به pHو pH بهینه 2 می‌باشد. همچنین افزایش دما، کاهش غلظت اولیه، افزایش مقدار جاذب، کاهش اندازه ذرات سبب افزایش جذب گردید. در ضمن از مدل های فرندلیچ، لانگ مور و تمکین برای به دست آوردن منحنی های تعادل ایزوتروم استفاده شد که نتایج با مدل فرندلیچ تطابق بهتری نشان داد. منفی بودن انرژی آزاد گیبس برای هر سه جاذب نشان دهنده خود به خودی بودن فرایند جذب می باشد.

کلمات کلیدی

, کروم, ضایعات کشاورزی, جذب سطحی, خاک اره, کربن فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005771,
author = {حامدموسویان, محمدتقی and ایمانه خزائی and مجید علی آبادی},
title = {حذف کروم از محلول های آبی به کمک ضایعات کشاورزی},
booktitle = {اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کروم، ضایعات کشاورزی،جذب سطحی، خاک اره، کربن فعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حذف کروم از محلول های آبی به کمک ضایعات کشاورزی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A ایمانه خزائی
%A مجید علی آبادی
%J اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران
%D 2007

[Download]