اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04

عنوان : ( تعیین ضریب نفوذ مؤثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال )

نویسندگان: وحید محمدپورکاریزکی , محمدتقی حامدموسویان , احمد اعتمادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشک کردن یکی از مراحل مهم فرآوری پسته است. در این پژوهش , جهت تعیین ضریب نفوذ موثر , انرژی فعالیت و سینیتیک خشک شدن پسته, یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. مدلهای تجربی مختلفی جهت انطباق با داده های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مهمترین پارامتر های موثر در فرآیند خشک کردن یعنی دمای هوا(در چهار سطح مختلف 25, 30 , 45, 60 ) و سرعت جریان هوا (درسه سطح 6 , 8 ,10 ) بررسی شد. دما و سرعت جریان هوا بر زمان خشک شدن پسته به طور قابل توجهی اثر گذار بوده, ضمن اینکه تاثیر دما به مراتب نسبت به سرعت جریان هوا بیشتر است. ضریب نفوذ موثر پسته همچون اغلب مواد غذایی بین تا تعیین شده است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت خشک شدن پسته در مرحله سرعت نزولی اتفاق می افتد و کنترل کننده فرآیند خشک کردن, نفوذ رطوبت می باشد. با تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده می توان دریافت که مدل دو پارامتری در تمام محدوده مورد آزمایش و مدل هندرسون – پیبیس در دماها و سرعت جریان های بالا بهترین انطباق را با داده های آزمایشی دارند.

کلمات کلیدی

, ضریب نفوذ مؤثر, انرژی فعالیت, خشک کردن بستر سیال, پسته, مدلسازی سینتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005773,
author = {محمدپورکاریزکی, وحید and حامدموسویان, محمدتقی and احمد اعتمادی},
title = {تعیین ضریب نفوذ مؤثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال},
booktitle = {اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ضریب نفوذ مؤثر، انرژی فعالیت، خشک کردن بستر سیال، پسته، مدلسازی سینتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ضریب نفوذ مؤثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال
%A محمدپورکاریزکی, وحید
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A احمد اعتمادی
%J اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
%D 2007

[Download]