کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , 2008-02-20

عنوان : تحلیل تنشهای برون صفحه ای در صفحات کامپوزیتی با لایه گذاری متعامد تحت ارتعاشات آزاد ( تحلیل تنشهای برون صفحه ای در صفحات کامپوزیتی با لایه گذاری متعامد تحت ارتعاشات آزاد )

نویسندگان: مسعود طهانی , سمیه غیبی هاشم اباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سازههای صفحهایی کامپوزیتی نسبت مدول الاستیک به مدول برشی عدد بزرگی است، لذا تئوری کلاسیک صفحات نازک اغلب تغییر شکلهای خمشی را کمتر و فرکانسهای طبیعی را بیشتر تخمین میزند. این نتایج غیر قابل قبول ناشی از صرفنظر از تغییر شکلهای برشی در این تئوری میباشد. اثر تغییر شکلهای برشی را میتوان با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول لحاظ نمود، در مطالعهی حاضر، با استفاده از تئوری مذکور با در نظر گرفتن تغییر ضخامت به محاسبه فرکانسهای طبیعی ارتعاشات و سپس تنشهای بین لایهایی پرداخته شده است. با کمک بسط فوریه، معادلات حاکمه بصورت تحلیلی حل شدهاند. شایان ذکر است در این مطالعه برای حل از دو روش لوی (Levy) و ناویر(Navier) استفاده شدهاست.

کلمات کلیدی

, صفحه کامپوزیتی, ارتعاشات آزاد, تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول, تنشهای برون صفحه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005778,
author = {طهانی, مسعود and غیبی هاشم اباد, سمیه},
title = {تحلیل تنشهای برون صفحه ای در صفحات کامپوزیتی با لایه گذاری متعامد تحت ارتعاشات آزاد},
booktitle = {کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید},
year = {2008},
location = {نجف آباد, ايران},
keywords = {صفحه کامپوزیتی- ارتعاشات آزاد- تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول- تنشهای برون صفحه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تنشهای برون صفحه ای در صفحات کامپوزیتی با لایه گذاری متعامد تحت ارتعاشات آزاد
%A طهانی, مسعود
%A غیبی هاشم اباد, سمیه
%J کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
%D 2008

[Download]