چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2006-05-24

عنوان : بررسی روشهای مختلف بهینه سازی سازه های کامپوزیتی ( بررسی روشهای مختلف بهینه سازی سازه های کامپوزیتی )

نویسندگان: مسعود طهانی , مهدی عباچی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جنبه های مخت لف بهینه سازی سازه های متفاوت کامپوزیتی اعم از کلاسیک، هوایی و خودرویی مورد بررسی قرار می گیرد . به لحاظ گستردگی مطالب، موضوعات در قالبهای مناسب و مرتبط با هم دسته بندی شده اند. در ابتدا تحلیل پیچیدگی مسا ئل طرح شده تا به امروز در سه جهت پپچیدگی مدل، پیچیدگی تحلیل و پیچیدگی پروسه بهینه سازی انجام می شود . سپس ره یافتهای حل مسائل و نحوه بکارگ یری ر ایانه در آنها بررسی می گردد و در انتها از میان سازه های اشاره شده بالا ، توجه عمده به سمت سازه ها و اجزای خودرو معطوف می شود . از میان سازه های مختلفی که در آن بخش ارائه خواهد شد و به عنوان نمو نه ای مناسب، فنرهای تخت به لحاظ ویژگیهای خاص خود مورد مطالعه دقیقتری قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, سازه های کامپوزیتی , بهینه سازی – تحلیل پیچیدگی – فنرهای تخت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005872,
author = {طهانی, مسعود and عباچی زاده, مهدی},
title = {بررسی روشهای مختلف بهینه سازی سازه های کامپوزیتی},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سازه های کامپوزیتی - بهینه سازی – تحلیل پیچیدگی – فنرهای تخت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روشهای مختلف بهینه سازی سازه های کامپوزیتی
%A طهانی, مسعود
%A عباچی زاده, مهدی
%J چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 2006

[Download]