دومین کنفرانس سازه های جدار نازک , 2005-11-16

عنوان : تحلیل خمش ورقهای چند لایه کامپوزیتی با شرایط مرزی مختلف ( تحلیل خمش ورقهای چند لایه کامپوزیتی با شرایط مرزی مختلف )

نویسندگان: مسعود طهانی , علی محمد ناصریان نیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بوسیلة روش ارایه شده، چند لایه های مرکب با خواص و شرایط مرزی دلخواه قابل حل خواهند بود. در این روش با فرض اینکه میدان جابجایی به صورت مجموع توابع مستقلی از متغیرهای فضایی قابل بیان است و نیز بکارگیری اصل مجموع حداقل انرژی پتانسیل و یکی از تئوریهای مربوط به تحلیل مواد مرکب، می توان معادلات تعادل ورق را، برحسب مؤلفه های جابجایی، به شکل دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی با ضرایب ثابت تبدیل نمود. معادلات حاصله را می توان با استفاده از رهیافت فضای حالت و پس از اعمال شرایط مرزی حل نمود. به کمک روش مذکور و در قالب تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول ورقها، میدانهای جابجایی و تنش برای شرایط مرزی و چیدمان مختلف لایه ها در دو حالت بارگذاری ثابت و متغیر بدست آمده و با نتایج حاصل از حل لوی مقایسه شده است. تطابق بسیار خوبی بین نتایج مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, مواد مرکب, ورقهای چند لایه, شرایط مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005875,
author = {طهانی, مسعود and ناصریان نیک, علی محمد},
title = {تحلیل خمش ورقهای چند لایه کامپوزیتی با شرایط مرزی مختلف},
booktitle = {دومین کنفرانس سازه های جدار نازک},
year = {2005},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مواد مرکب، ورقهای چند لایه، شرایط مرزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل خمش ورقهای چند لایه کامپوزیتی با شرایط مرزی مختلف
%A طهانی, مسعود
%A ناصریان نیک, علی محمد
%J دومین کنفرانس سازه های جدار نازک
%D 2005

[Download]