علوم کشاورزی ایران, دوره (30), شماره (2), سال (1999-11) , صفحات (233-240)

عنوان : ( عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری )

نویسندگان: جواد ترکمانی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری

کلمات کلیدی

عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005883,
author = {جواد ترکمانی and قربانی, محمد},
title = {عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {1999},
volume = {30},
number = {2},
month = {November},
issn = {5652-1017},
pages = {233--240},
numpages = {7},
keywords = {عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری
%A جواد ترکمانی
%A قربانی, محمد
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 1999

[Download]