صالحین روستا, سال (1998-2)

عنوان : ( اعطای وام یا تحمیل هزینه های سنگین )

نویسندگان: محمد قربانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005890,
author = {قربانی, محمد},
title = {اعطای وام یا تحمیل هزینه های سنگین},
journal = {صالحین روستا},
year = {1998},
month = {February},
issn = {****-0026},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعطای وام یا تحمیل هزینه های سنگین
%A قربانی, محمد
%J صالحین روستا
%@ ****-0026
%D 1998

[Download]