علوم کشاورزی ایران, دوره (28), شماره (2), سال (1998-2) , صفحات (37-42)

عنوان : ( تاثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته )

نویسندگان: جواد ترکمانی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر استفاده از نهاده های مختلف بر ریسک تولید، مطالعه ای بر روی گندم کاران شهرستان ساری در سال 1374 انجام شد. داده های مورد نیاز این مطالعه از 180 نفر از کشاورزان که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شده بودند، جمع آوری شده بودند. سپس، روش سه مرحله ای حداقل مربعات غیر خطی برای تخمین پارامترهای معادلات مطالعه جاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مربوط به برآورد جزء تصادفی تابع تولید نشان داد که تنها بذر و نیروی کار دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک تولید هستند. در این رابطه افزایش سطح زیر کشت با این که موجب کاهش ریسک تولید می گردد ولیکن اثر آن از نظر آماری معنی دار نبود. تخمین جزء قطعی تابع تولید نمایانگر تاثیر مثبت و معنی دار متغیرهای سطح زیر کشت و نیروی کار و رابطه منفی نهاده های بذر و کود ازته بر میانگین تولید می باشد.

کلمات کلیدی

, ریسک, تابع تولید تصادفی تعمیم یافته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005974,
author = {جواد ترکمانی and قربانی, محمد},
title = {تاثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {1998},
volume = {28},
number = {2},
month = {February},
issn = {5652-1017},
pages = {37--42},
numpages = {5},
keywords = {ریسک، تابع تولید تصادفی تعمیم یافته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته
%A جواد ترکمانی
%A قربانی, محمد
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 1998

[Download]