علوم و صنایع کشاورزی, سال (2001-1)

عنوان : ( تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسان )

نویسندگان: سیاوش دهقانیان قطب ابادی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

h

کلمات کلیدی

j
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005975,
author = {دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and مرتضوی, سید علی and نصیری محلاتی, مهدی and قربانی, محمد},
title = {تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2001},
month = {January},
issn = {1029-4791},
keywords = {j},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسان
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A مرتضوی, سید علی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A قربانی, محمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2001

[Download]