اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (11), شماره (20), سال (1997-2) , صفحات (73-91)

عنوان : ( تاثیر بیمه بر بهره وری تولید گندم استان مازندارن: کاربرد مدل تجزیه )

نویسندگان: محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدودیت عوامل و منابع تولید در بخش کشاورزی، استفاده صحیح نکردن از این عوامل و رشد فزاینده جمعیت، عوامل سه گانه ای است که مطالعه بر روی بهره وری تولید را روشن می کند. بر این اساس با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای با 180 کشاورزی بیمه شده و بیمه نشده استان مازندران مصاحبه و پرسشنامه تکمیل شد. در این مطالعه از تحلیل تابع تولید و نیز مدل تجزیه (Decomposition) برای بررسی تاثیر بیمه بر تولید و بهره وری استفاده شد. یافته های مطالعه نشان می دهد که بیمه به عنوان نوعی تکنولوژی جدید بر روی تولید اثر مثبت داشته به طوری که باعث تغییر عرض از مبدا و شیب تابع تولید می شود. همچنین کل اختلاف بهره وری در هکتار بین دو گروه 7/16 درصد برآورد شده است که 2/16 درصد آن مربوط به تغییر تکنولوژی و 5/0 درصد آن مربوط به نهاده های تولید است.این مطالعه نشان می دهد که زارعان بیمه نشده با پذیرش بیمه در همان سطح مصرف نهاده خواهند توانست بازده خود را افزایش دهند. در پایان پیشنهاداتی به عنوان راهه شده است.

کلمات کلیدی

, الگوی تجزیه, بیمه , گندم, تکنولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005984,
author = {قربانی, محمد},
title = {تاثیر بیمه بر بهره وری تولید گندم استان مازندارن: کاربرد مدل تجزیه},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {1997},
volume = {11},
number = {20},
month = {February},
issn = {1022-4211},
pages = {73--91},
numpages = {18},
keywords = {الگوی تجزیه، بیمه ، گندم، تکنولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بیمه بر بهره وری تولید گندم استان مازندارن: کاربرد مدل تجزیه
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 1997

[Download]