علوم کشاورزی ایران, دوره (35), شماره (4), سال (2005-1) , صفحات (943-95435)

عنوان : ( برآورد هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران )

نویسندگان: سید صفدر حسینی , حبیب ال سلامی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درون مزرعه ای فرسایش خاک در ساختاری پویا برآو رد گردد . یافته های مطالعه بیانگر آن است که میانگین هزینه فرسایش خاک در هر هکتار برابر98/10721 ریال و برای کل اراضی زیر کشت گندم دیم معادل 23/42 میلیارد ریال می باشد . به علاوه هزینه فرسایش خاک رابطه مستقیمی نیز با قیمت محصول دارد، بنحویکه با افزایش قیمت مح صولی که در این خاکها کشت می شود، هزینه فرسایش نیز افزایش می یابد . این مطالعه، پرداخت یارانه سبز به اقدامات حفاظت کننده خاک و در واقع اخذ مالیات پنهان از نظام های کشت نسبتا فرساینده و سرمایه گذاری در حفاظت خاک را به عنوان راهکار در سیاستگزاری ها وبرنامه ریزی های مربوط به بخش کشاورزی ارائه داده است.

کلمات کلیدی

, خاک, فرسایش خاک وهزینه فرسایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005987,
author = {سید صفدر حسینی and حبیب ال سلامی and قربانی, محمد},
title = {برآورد هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2005},
volume = {35},
number = {4},
month = {January},
issn = {5652-1017},
pages = {943--95435},
numpages = {94492},
keywords = {خاک;فرسایش خاک وهزینه فرسایش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران
%A سید صفدر حسینی
%A حبیب ال سلامی
%A قربانی, محمد
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2005

[Download]