علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2005-5)

عنوان : ( فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک )

نویسندگان: محمد قربانی , سید صفدر حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک

کلمات کلیدی

فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005988,
author = {قربانی, محمد and سید صفدر حسینی},
title = {فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2005},
month = {May},
issn = {1028-3099},
keywords = {فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک
%A قربانی, محمد
%A سید صفدر حسینی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2005

[Download]