هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس , 2006-05-01

عنوان : ( بررسی اثر پوشش های پلیمری کربنی در تقویت و ترمیم تیرهای پیوند )

نویسندگان: سیدمسعود ریاضی مظلومی , محمدرضا اصفهانی , حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، اثر پوشش های پلیمری CFRP در تقویت لرزه ای و ترمیم تیرهای پیوند بتنی بررسی می شود. برای این منظور سه تیر پیوند با آرماتور گذاری های مختلف و یا الگوهای تقویت متفاوت، آزمایش شده و نتایج ظرفیت، شکل پذیری، سختی و جذب انرژی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، دو عدد از نمونه ها پس از شکست نیز مجدداً توسط CFRP ترمیم وسپس آزمایش شده اند. در برخی نمونه ها، اثر مقید سازی طولی ناشی از دیافراگم کف در نظر گرفته شده است. بررسی حاضرنشان می دهد که استفاده از پوشش های CFRP در نمونه های با آرماتور گذاری معمولی موجب افزایش ظرفیت می شود و تغییر جدی در شکل پذیری تیر های پیوند ایجاد نمی کند. وجود دیافراگم کف، باعث کاهش شکل پذیری و افزایش سختی تیر ها می گردد. همچنین با ترمیم تیرهای پیوند توسطCFRP می توان به ظرفیت اولیه و حتی بیشتر ازآن دست یافت ولی این عمل باعث کاهش پارامترهای سختی و شکل پذیری می شود.

کلمات کلیدی

, تیر پیوند, دیوار برشی, دیوار بتنی, دیوار همبسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005991,
author = {ریاضی مظلومی, سیدمسعود and اصفهانی, محمدرضا and حسین محمدی},
title = {بررسی اثر پوشش های پلیمری کربنی در تقویت و ترمیم تیرهای پیوند},
booktitle = {هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تیر پیوند، دیوار برشی، دیوار بتنی، دیوار همبسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر پوشش های پلیمری کربنی در تقویت و ترمیم تیرهای پیوند
%A ریاضی مظلومی, سیدمسعود
%A اصفهانی, محمدرضا
%A حسین محمدی
%J هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
%D 2006

[Download]