دومین کنفرانس بتن و توسعه , 2005-05-01

عنوان : ( بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , حمیدرضا صالحیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دورپیچ نمودن ستون‌های بتنی با مواد FRP، از جمله روش‌های نوین ترمیم و مقاوم‌سازی این اعضا محسوب می‌شود. رابطه‌های تحلیلی موجود برای محاسبه و تخمین مشخصه‌های باربری ستون‌های تقویت شده با این روش، غالباً با انجام آزمایش بر روی نمونه‌هایی با مقطع مدور و تحت اثر نیروی فشاری محوری به دست ‌آمده‌اند در حالی که بسیاری از ستون‌های نیازمند ترمیم، مقطعی چهارگوشه دارند و تحت اثر اندرکنش بار فشاری و لنگر خمشی قرار می‌گیرند. در این مقاله، نتایج مطالعه‌ای آزمایشگاهی پیرامون ظرفیت باربری ستون‌های دورپیچ‌شده با مواد CFRP ارائه می‌گردد. نمونه‌های آزمایشگاهی شامل 6 ستون دورپیچ شده به طول 70 سانتیمتر و با مقطعی مربعی شکل به ضلع 20 سانتیمتر هستند که در برون محوری‌های مختلف تحت اثر بار فشاری قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که تاثیر فزایندة محصورشدن نمونه‌ ستون‌ها، با افزایش برون محوری بار فشاری و لنگر خمشی وارد بر مقطع، کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, ستون بتن‌آرمه, محصورشدن, دورپیچ CFRP, برون محوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005993,
author = {اصفهانی, محمدرضا and صالحیان, حمیدرضا},
title = {بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور},
booktitle = {دومین کنفرانس بتن و توسعه},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ستون بتن‌آرمه، محصورشدن، دورپیچ CFRP، برون محوری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور
%A اصفهانی, محمدرضا
%A صالحیان, حمیدرضا
%J دومین کنفرانس بتن و توسعه
%D 2005

[Download]