علوم آب و خاک, دوره (11), شماره (2), سال (2004-4) , صفحات (181-190)

عنوان : ( بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنورد )

نویسندگان: سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , محسن دانش مسگران , مبارکه نودهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

.سیب زمینی یکی از محصولاتی است که در سالهای اخیر به عنوان کشت غالب در بجنورد مطرح شده است، نظر به اهمیت افزایش تولید و بکار گیری منطقی نهاده ها در کشت سیب زمینی، بررسی مقوله کارآیی ضروری تشخیص داده شد تا بر اساس یافته های تحقیق، سیاستگذاری های لازم انجام شود.

کلمات کلیدی

, سیب زمینی, کارآفرینی, تابع تولیدی مرزی, بجنورد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005997,
author = {دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and قربانی, محمد and دانش مسگران, محسن and نودهی, مبارکه},
title = {بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنورد},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2004},
volume = {11},
number = {2},
month = {April},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {181--190},
numpages = {9},
keywords = {سیب زمینی، کارآفرینی، تابع تولیدی مرزی، بجنورد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنورد
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A قربانی, محمد
%A دانش مسگران, محسن
%A نودهی, مبارکه
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2004

[Download]