سومین کنگره بازیافت و استفاده مجدد از منابع آلی در کشاورزی , 2008-03-20

عنوان : ( بررسی میزان تمایل و عوامل موثر بر تبدیل زباله به کمپوست توسط خانوارها در کلان شهر مشهد )

نویسندگان: محمد قربانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله میزان تمایل و عوامل مؤثر بر کم پوست کردن زباله ها توسط خانوارهای شهری مشهد با استفاده از داده های مقطع زمانی مربوط به 198 خانوار در سال 1381 بررسی شده است . نتایج نشان داد که اگرچه میزان کمپوست کردن زباله ها در سطح پایینی قرار دارد اما تمایل به کمپوست کردن زباله ها در سطح خانوار وجود دار د. همچنین مه م ترین متغیرهای اقتصادی – اجتماعی تاثیرگذار بر کمپوست کردن زباله توسط خانوارها شامل تعداد افرادی که در خانه می مانند و درصد ضایعات باغی کمپوست شده است . با توجه به یافته های مطالعه، آموزش خانوارها به ویژه کودکان و خانم ها برای کمپوست کردن زباله ها و ایجاد بازار برای کمپوست خانوارها به موازات کمپوست صنعتی به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, زباله, کمپوست , مشهد و خانوارها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006000,
author = {قربانی, محمد and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and کهنسال, محمدرضا},
title = {بررسی میزان تمایل و عوامل موثر بر تبدیل زباله به کمپوست توسط خانوارها در کلان شهر مشهد},
booktitle = {سومین کنگره بازیافت و استفاده مجدد از منابع آلی در کشاورزی},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {زباله، کمپوست ، مشهد و خانوارها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان تمایل و عوامل موثر بر تبدیل زباله به کمپوست توسط خانوارها در کلان شهر مشهد
%A قربانی, محمد
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A کهنسال, محمدرضا
%J سومین کنگره بازیافت و استفاده مجدد از منابع آلی در کشاورزی
%D 2008

[Download]