علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (1), سال (2006-4) , صفحات (77-84)

عنوان : ( کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسان )

نویسندگان: محمد قربانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از داده های حاصل از 100 فعال در عرصه بازاریابی محصولات کشاورزی و صنعتی در مشهد، درجه اهمیت مؤلفه های بازاریابی با بهره گیری از دو معیار آنتروپی و شاخص حاصل از طیف لیکرت بررسی شده است . نتایج نشان می دهد که مهم ترین و مؤثرترین مؤلفه های بازاریابی در بخش کشاورزی قیمت و روابط عمومی و در بخش صنعت خدمات پس از فروش، قیمت و برنامه افزایش فروش و تبلیغات می باشد. این مطالعه برای پویایی بازاریابی توجه به سیاستهای قیمت گذاری و روابط عمومی برای محصولات کشاورزی؛ خدمات پس از فروش، قیمت و برنامه ارتقاء افزایش فروش و تبلیغات، برای محصولات صنعتی و توجه همزمان به پژوهش های تولید و بازار برای هر دو بخش پیشنهاد می کند.

کلمات کلیدی

, فعالیتهای بازاریابی , درجه اهمیت, آنتروپی, لیکرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006003,
author = {قربانی, محمد and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش},
title = {کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {77--84},
numpages = {7},
keywords = {فعالیتهای بازاریابی ، درجه اهمیت، آنتروپی، لیکرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسان
%A قربانی, محمد
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]