جشنواره شیر شمال کشور , 2005-03-21

عنوان : ( ارزیابی شبکه بازاررسانی شیر در استان خراسان )

نویسندگان: محمد قربانی , هدی زارع میرک آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ارزیابی اقتصادی از شبکه بازاریابی شیر در استان خراسان در سال 1381 ارائه شده است. نتایج نشان داد که حاشیه بازاریابی کل، عمده فروشی و خرده فروشی شیر پاستوریزه به ترتیب 650، 550 و 100 ریال می باشد. همچنین تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش به ترتیب 47/75،75/20 و 78/3 درصد از قیمت مصرف کننده نهایی را دریافت می کنند. ضریب هزینه بازاریابی در سطح عمده فروش و خرده فروش برابر با 56/21 و 52/24 درصد می باشد. حاشیه بازاریابی و ضریب هزینه بازاریابی برای شیر محلی به ترتیب برابر با 500 ریال و 20 درصد می باشد. سود خالص بازاریابی تولید کننده و هزینه های بازاریابی برای هر لیتر شیر خام برابر با 3/612 و 190 ریال، سود خالص بازاریابی عمده فروش (کارخانه) و کل هزینه های بازاریابی برای هر لیتر شیر پاستوریزه برابر با 450 و 100 ریال ، سود خالص بازاریابی خرده فروش و کل هزینه های بازاریابی برابر با 50 و 50 ریال برآورد شده است. متوسط قیمت دریافتی تولید کننده ، عمده فروش و خرده فروش برای هر لیتر شیر به ترتیب برابر با 2000، 2550 و 2650 ریال می باشد. سهم هزینه عمده فروش، و تولید کننده از قیمت خرده فروش به ترتیب 92/3 و 2/3 درصد و سهم سود آنها از قیمت خرده فروش به ترتیب 64/17 و 8/16 درصد می باشد. در پایان با توجه به یافته های مطالعه راهکارهایی برای کاهش هزینه های بازاریابی ، افزایش بهره وری و کارایی و نیز اصلاح شبکه بازاریابی شیر ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, شیر, حاشیه بازاریابی, منافع,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006010,
author = {قربانی, محمد and زارع میرک آباد, هدی},
title = {ارزیابی شبکه بازاررسانی شیر در استان خراسان},
booktitle = {جشنواره شیر شمال کشور},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {شیر، حاشیه بازاریابی، منافع، کانال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شبکه بازاررسانی شیر در استان خراسان
%A قربانی, محمد
%A زارع میرک آباد, هدی
%J جشنواره شیر شمال کشور
%D 2005

[Download]