علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (1), سال (2007-7) , صفحات (11-22)

عنوان : ( بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , بیژن قهرمان , هادی رفیعی دارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مطالعه تدوین الگویی است که با درنظر گرفتن قیمتهای جهانی، عملکرد محصولات مختلف، هزینه های تولید و منابع مورد نیاز، ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان را مشخص نماید. برای این منظور، از تکنیک های اقتصادسنجی و روش برنامه ریزی ریاضی استفاده شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از زارعین استان خراسان رضوی و همچنین از آمارنامه های جهاد کشاورزی و پایگاه های اطلاع رسانی مختلف همچون FAO در سال 1383 بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در حد عملکرد فعلی در واحد سطح مزیت کشت محصولاتی همچون گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم و اکثر محصولت باغی کاهش خواهد یافت. همچنین مزیت کشت محصولاتی همچون چغندر قند و بخصوص انار افزایش چشم گیری پیدا خواهد کرد. مزیت کشت محصول زعفران نیز که از جمله محصولات مهم استان خراسان رضوی می باشد به علت پایین بودن عملکرد آن به نحو چشم گیری کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, سازمان تجارت جهانی, مزیت نسبی, الگوی برنامه ریزی غیرخطی, تابع تولید, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006015,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and قربانی, محمد and قهرمان, بیژن and رفیعی دارانی, هادی},
title = {بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
volume = {21},
number = {1},
month = {July},
issn = {1029-4791},
pages = {11--22},
numpages = {11},
keywords = {سازمان تجارت جهانی، مزیت نسبی، الگوی برنامه ریزی غیرخطی، تابع تولید، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A قربانی, محمد
%A قهرمان, بیژن
%A رفیعی دارانی, هادی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]