علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (4), سال (2006-7) , صفحات (125-141)

عنوان : ( تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , آذرین فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف کلی مطالعه حاضر ، تعیین مزیت نسبی محصولات صنعتی ، جالیزی ، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان در سال زراعی 83 – 1382 و تحلیل حساسیت نرخ ارز و قیمت محصول می باشد . داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه ( برای سال زراعی 83 – 1382 ) در ارتباط با هزینه تولید این محصولات از آمار منتشره توسط سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان و همچنین مراکز آماری مختلف جمع آوری گردید . به منظورمحاسبه مزیت نسبی محصولات مورد مطالعه از شاخص های SCB,DRC و NSP استفاده شد . براساس نتلیج حاصل از محاسبه شاخص های SCB و DRC ، در کل استان خراسان به ترتیب محصولات پنبه ، گوجه فرنگی آبی ، هندوانه دیم ، چغندر قند ، هندوانه آبی ، سیب زمینی آبی ، پیاز آبی ، افتابگردان و خیار ابی در اولویت تولید قرار دارند . بر مبنای شاخص NSP به ترتیب محصولات گوجه فرنگی آبی ، چغندر قند ، پنبه آبی ، سیب زمینی آبی ، پیاز آبی ، هندوانه دیم ، هندوانه آبی ، افتابگردان و خیار آبی در مکان های اول تا نهم اولویت تولید در استان قرار دارند . با توجه به نتایج بدست آمده ، لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت پیشبرد صادرات محصولات دارای مزیت نسبی برای تولید احساس می شود .

کلمات کلیدی

, ممزیت نسبی , شاخص های نوع اول , محصولات صنعتی , سبزیجات , دانه های روغنی , خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006016,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and قربانی, محمد and آذرین فر},
title = {تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {4},
month = {July},
issn = {1029-4791},
pages = {125--141},
numpages = {16},
keywords = {ممزیت نسبی ، شاخص های نوع اول ، محصولات صنعتی ، سبزیجات ، دانه های روغنی ، خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A قربانی, محمد
%A آذرین فر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]