علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-8) , صفحات (11-22)

عنوان : ( بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک )

نویسندگان: محمد قربانی , علیرضا کوچکی , امیر لکزیان , محمدرضا کهنسال , محسن تبرائی , مرضیه مطلبی , الهام شکری , محمد ترشیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در عملیات حفاظت خاک با استفاده از الگوی توبیت و داده های حاصل از 50 کشاورز شهرستان تربت حیدریه دراستان خراسان رضوی در سال 1383 بررسی شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، تعداد افراد خانواده، نسبت اراضی شیبدار به کل اراضی و نیز شاخص های آگاهی از مسایل میزان فرسایش خاک و آگاهی از اثرات حفاظت خاک با تأثیر مثبت و تجربه، میزان تحصیلات و سهم زراعت از درآمد کل با تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در حفاظت خاک موثر می باشند. با توجه به یافته های مطالعه، پرداخت اعتبارات یارانه ای ویژه حفاظت خاک (یارانه سبز) ، توجه به دانش بومی کشاورزان و جهت دهی آموزشهای ترویجی برای ایجاد آگاهی در ارتباط با اثرات حفاظت خاک به عنوان پیشنهاد ارائه شده است .

کلمات کلیدی

, حفاظت خاک, سرمایه گذاری, یارانه سبز, توبیت , خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006017,
author = {قربانی, محمد and کوچکی, علیرضا and لکزیان, امیر and کهنسال, محمدرضا and تبرائی, محسن and مطلبی, مرضیه and شکری, الهام and ترشیزی, محمد},
title = {بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {21},
number = {2},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {11--22},
numpages = {11},
keywords = {حفاظت خاک، سرمایه گذاری، یارانه سبز، توبیت ، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک
%A قربانی, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%A کهنسال, محمدرضا
%A تبرائی, محسن
%A مطلبی, مرضیه
%A شکری, الهام
%A ترشیزی, محمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]