اندیشه آماری, دوره (8), شماره (1), سال (2003-9) , صفحات (3-9)

عنوان : ( مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتا )

نویسندگان: غلامحسین شاهکار , حامدرضا طارقیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتا

کلمات کلیدی

, زمان بندی و کنترل پروژه , توزیع بتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006024,
author = {شاهکار, غلامحسین and طارقیان, حامدرضا},
title = {مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتا},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2003},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {1026-8944},
pages = {3--9},
numpages = {6},
keywords = {زمان بندی و کنترل پروژه ، توزیع بتا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتا
%A شاهکار, غلامحسین
%A طارقیان, حامدرضا
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2003

[Download]