The Korean Journal of Computation and Applied Mathematics, شماره (15), سال (2004-10) , صفحات (25-46)

عنوان : ( مدل سازی تخلیه اضطراری با رویکرد شبیه سازی موازی )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله بدواً نیاز جامعه به یک سیستم جامع مدیریت وضعیتهای اضطراری را توجیه نموده و سپس ساختار یک مدل شبیه سازی تخلیه اضطراری را در محیطهای موازی رایانه ای مورد بررسی قرار می دهیم. مدل را در مورد یک شبکه حمل و نقل فرضی به کار می گیریم تا قابلیتهای مکانیزم رابط انتقال پیام در محیطهای شبیه سازی موازی را بررسی کنیم. چگونگی پیاده سازی این مکانیزم را نشان داده و با ارائه نتایج عددی مزیتها و هزینه های پروتکلهای همزمانی مختلف را مقایسه کرده و مناسب این رویکرد را برای شبیه سازی موازی اضطراری مورد بحث قرار می دهیم.

کلمات کلیدی

, مدل‌سازی تخلیه اضطراری‌1, شبیه‌سازی موازی‌2, مدل‌سازی و مدیریت‌ بحران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006027,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {مدل سازی تخلیه اضطراری با رویکرد شبیه سازی موازی},
journal = {The Korean Journal of Computation and Applied Mathematics},
year = {2004},
number = {15},
month = {October},
issn = {1226-0061},
pages = {25--46},
numpages = {21},
keywords = {مدل‌سازی تخلیه اضطراری‌1،شبیه‌سازی موازی‌2،مدل‌سازی و مدیریت‌ بحران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی تخلیه اضطراری با رویکرد شبیه سازی موازی
%A طارقیان, حامدرضا
%J The Korean Journal of Computation and Applied Mathematics
%@ 1226-0061
%D 2004

[Download]