علوم و صنایع کشاورزی, سال (1996-2)

عنوان : ( Optimal Capacity of GI/G/1/K Queues Under Different Operational Policies using Simulation )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006029,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {Optimal Capacity of GI/G/1/K Queues Under Different Operational Policies using Simulation},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1996},
month = {February},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Optimal Capacity of GI/G/1/K Queues Under Different Operational Policies using Simulation
%A طارقیان, حامدرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1996

[Download]