دانش و توسعه, سال (1995-2)

عنوان : ( مقایسه عملکرد چند روش در جایابی انبار )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تت

کلمات کلیدی

تت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006032,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {مقایسه عملکرد چند روش در جایابی انبار},
journal = {دانش و توسعه},
year = {1995},
month = {February},
issn = {2008-1456},
keywords = {تت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عملکرد چند روش در جایابی انبار
%A طارقیان, حامدرضا
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 1995

[Download]