علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (14), شماره (4), سال (2007-7) , صفحات (1-19)

عنوان : ( تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد قربانی , یداله آذرین فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مزیت نسبی غلات و حبوبات استان خراسان در سال زراعی 83ارز و قیمت محصول صورت گرفت. بخشی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با هزینه تولید محصولات مورد مطالعه1382 از آمار منتشر شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان و بخش دیگر آن از مراکز آماری مختلف - در سال 83 جمع آوری شده است. برای محاسبه مزیت نسبی از شاخص های هزینه منابع داخلی، شاخص نسبت هزینه به منافع اجتماعی وشاخص سود خالص اجتماعی استفاده شد. نتایج نشان داد که در استان خراسان گندم دیم، جو آبی، شلتوک، گندم آبی، عدس دیم و نخود دیم در رتبه های اول تا ششم قرار گرفته اند. براساس معیار های مذکور لوبیا قرمز آبی فاقد مزیت نسبی برای تولید است.

کلمات کلیدی

, مزیت نسبی, غلات, حبوبات, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006043,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and قربانی, محمد and یداله آذرین فر},
title = {تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
volume = {14},
number = {4},
month = {July},
issn = {1028-3099},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {مزیت نسبی، غلات، حبوبات، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A قربانی, محمد
%A یداله آذرین فر
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]